Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ: Hồ Xuân Hương, Tx. Sầm Sơn

Loại: 1 sao

Điện thoại: 382 1505 Fax: 385 5559